blipp - Vi gör bilaffären smidig

Köpevillkor för konsument

1 Bakgrund och förutsättningar för giltigt Köpeavtal

1.1 Dessa Köpevillkor gäller tillsammans med blipps Köpeavtal (benämns tillsammans ”Köpeavtalet”) vid en fordonsaffär där blipp AB, org. nummer 556866–0681 (”blipp”), adress Östermalmsgatan 87 E, 114 59 STOCKHOLM, tel. nummer 010-106 06 06, i egenskap av säljare, ingår avtal med en konsument och därmed säljer vidare ett fordon som blipp köpt in av den ursprungliga säljaren. Utöver Köpeavtalet är tvingande lagstiftning i konsumentköplagen (1990:932) gällande.

1.2 För Köpeavtalets giltighet krävs att den ursprungliga säljaren och köparen genomför blipps Checklistor (“blipps checklistor”), Kontrollprocess (“Kontroll”) och Digitala varudeklaration (“DVDN), och får dessa godkända av blipp. Oavsett om Köpeavtal tecknats efter utförande av Checklista, Kontroll och DVDN, så är Köpeavtalets giltighet avhängigt blipps godkännande av dessa. blipp bestämmer ensidigt om Checklistan, Kontrollen och DVDN är uppfyllda och ska godkännas.

1.3 Köpeavtalets giltighet är avhängigt att blipp tecknat Inköpsavtal med ursprunglig säljare av fordonet och att Köparen tecknat Köpekontrakt Finansbolag i anslutning till att Köpeavtalet undertecknats. Om inte Inköpsavtal tecknats mellan blipp och ursprunglig säljare, eller om Köpekontrakt inte tecknats mellan Finansbolag och Köparen, är Köpeavtalet ogiltigt, och eventuella prestationer ska omedelbart återgå.

2 Definitioner

2.1 Med konsument menas i dessa villkor en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Om köparen inte är en konsument gäller istället ”blipps Köpevillkor för Näringsidkare”.

2.2 Blipps digitala lösning för bilaffär via blipps hemsida blipp.se benämns i detta avtal ”Tjänsten”.

2.3 Den bil som är föremål för köpet definieras under ”Köpeobjekt” i blipps Köpeavtal och benämns i dessa villkor som ”Fordonet”.

2.4 Med ”Ursprunglig Säljare” avses i dessa Köpevillkor för konsument den eller de privatpersoner (Säljare 1 och Säljare 2 i Inköpsavtalet) som sålt Fordonet till blipp och som blipp nu säljer till köparen.

2.5 Med ”Köpare” avses den eller de konsumenter som undertecknar Köpeavtalet för Fordonet.

2.6 ”Checklista Säljare” är en punktlista som den Ursprungliga Säljaren måste genomföra och uppfylla för att kunna sälja sitt fordon till blipp. Punktlistan består av att den Ursprungliga Säljaren uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär:

  • Har med sig det senast utfärdade registreringsbeviset del två för Fordonet med korrekt kontrollnummer. Även kallad ”den gula lappen”.
  • Har uppgifter om bankkonto till Säljarens eget bankkonto.
  • Har tillgång till sin e-post registrerade i Tjänsten via sin mobil, och har tillgång till sin mobil.
  • Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

2.7 ”Checklista Köpare” är en punktlista som Köparen måste genomföra och uppfylla för att köpa Fordonet av blipp. Punktlistan består av att Köparen uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär:

  • Har höjt sin beloppsgräns för betalning via mobilen, t.ex. via Swish eller internetbank, till att minst motsvara beloppet av kontantinsatsen och blipps arvode, som ska betalas till blipp vid avlämnandet av Fordonet, och då betalar avtalad kontantinsats och arvode till blipp.
  • Har tillgång till sin e-post registrerade i Tjänsten via sin mobil, och har tillgång till sin mobil.
  • Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

2.8 ”blipps Checklistor” är benämningen på Checklista Säljare och Checklista Köpare när dessa båda åsyfta tillsammans.

2.9 ”Kontroll” är en standard upprättad av blipp där den Ursprungliga Säljaren, Köparen och Fordonet kontrolleras digitalt mot bilregister, värderingssajter, sociala medier, adressregister m.m..

2.10 ”DVDN” är en förkortning för Digital Varudeklaration och är process för att identifiera den Ursprungliga Säljaren och dig/er som Köpare, kontrollera att Fordonet är på uppgiven plats och kontrollera Fordonets skick. DVDN sker ihop med den Ursprungliga Säljaren och representant från blipp. DVDN genomförs genom att representant från blipp ringer upp den Ursprungliga Säljaren och Köparen via videolänk i Tjänsten och spelar in videoupptagningen. I samband med DVDN upprättar blipps representant ett protokoll avseende resultatet av DVDN. Inspelningen sparas av blipp under felansvarsperioden, låne- och garantiperioden och används endast vid eventuell tvist mellan någon av parterna dvs blipp, den Ursprungliga Säljaren eller Köparen, eller tvist eller skadeanmälan hos försäkring eller finansbolag. Detta skulle t.ex. kunna vara för att hantera reklamationsärenden. Blipp har rätt att lämna ut DVDN till försäkringsbolag. Du äger ej rätt till att ta del av inspelningen. DVDN och Protokoll till DVDN benämns tillsammans ”DVDN”.

2.11 ”Protokoll till DVDN” är för en Säljare de punkter som tas upp i fritextfältet på Inköpsavtalet och för en Köpare den varudeklaration som motsvarar en varudeklaration innehållande de obligatoriska moment som överenskommits mellan Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. I Protokollet till DVDN eller i Inköpsavtalet görs noteringar om något är felaktigt, trasigt, slitet eller saknas beträffande Fordonet. DVDN och Protokoll till DVDN benämns tillsammans ”DVDN” och är en del av Inköpsavtalet.

3 Solidariskt ansvar

3.1 Om Köparen är flera personer, så är de solidariskt ansvariga för förpliktelserna i Köpeavtalet. Detta innebär att blipp vid eventuellt krav om t.ex. återtagande eller betalningskrav kan rikta sitt anspråk helt och fullt mot vilken av köparna som helst.

4 Köparens undersökningsplikt och Blipps felansvar

4.1 blipp är ansvarig för de köprättsliga fel som finns vid tillfället för undertecknandet av detta avtal och avlämnande av fordonet, eller annorlunda utryckt vid riskens övergång. Kontrollen, Checklistan och DVDN ska tillmätas betydelse för bedömningen om felet förelåg vid mottagandet av fordonet.

4.2 För att ett fel ska falla inom blipps felansvar ska det dock, förutom att felet ska ha funnits vid riskens övergång, vara ett så kallat köprättsligt fel. Det ska alltså vara ett fel enligt konsumentköplagens felregler. Fel föreligger t.ex. om fordonet i fråga om art, mängd, kvalitet, och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av Köpeavtalet. I detta hänseende ska vad som framkommer i DVDN, protokollet över DVDN, Kontrollen eventuella överenskommelser som träffats i DVDN, blipps Checklistor, tillmätas betydelse för bedömningen om felet förelåg vid mottagandet av Fordonet, samt vara en del av Köpeavtalet. Detta innebär att omständigheter som framkommer i DVDN, Protokollet över DVDN, Kontrollen eller annan beskrivning i Köpeavtalet inte kan reklameras som fel efter att affären genomförts.

Fordonet säljs i befintligt skick och Köparen uppmanas att undersöka Fordonet grundligt och har därmed en undersökningsplikt. Köparen kan inte åberopa fel som Köparen haft fog att förutsätta redan fanns vid tidpunkten för tecknandet av detta Köpeavtal och vid avlämnandet av Fordonet. Av denna anledning lägger blipp stor vikt vid att DVDN genomförs tillsammans med samtliga parter, dvs. den Ursprungliga Säljaren, blipp och Köparen tillsammans, så att affären blir så trygg som möjligt. Köparen är skyldig att undersöka fordonet i ett tillfredställande ljus så att eventuella skador och repor syns. Köparen är även skyldig att som en del i sin undersökningsplikt undersöka så avtalade tillbehör finns i bilen, så som t.ex. servicebok, extradäck, dragkrok, låsbult, insynsskydd etc.. DVDN blir ett underlag för vad Köparen kände till vid mottagandet och med fog kunnat förutsätta. Av denna anledning ska Köparen bekräfta att DVDN genomförts, protokoll upprättats, och godkänna vad som har framkommit av DVDN och dess protokoll innan Köpeavtal tecknas. Sammanfattningsvis innebär detta att fel som framkommer vid DVDN och Köparens övriga undersökning inte kan reklameras som fel och omfattas därför inte av blipps felansvar.

5 Reklamation

5.1 Vid fel på bilen bör köparen reklamera felet hos säljföretaget så snart som möjligt. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att en konsument har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader efter det att konsumenten har märkt felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Konsumenten får inte reklamera senare än tre år efter avlämnandet.

5.2 Reklamation ska göras till reklamation@blipp.se eller till adressen nedan: blipp AB, Östermalmsgatan 87 E, 114 59 STOCKHOLM

6 Köparen har ingen ångerrätt

6.1 blipps tjänst är unik och möjliggör en smidig och trygg affär för både den Ursprunglig säljare och Köparen, där Köparen ges möjlighet att testa och grundligt undersöka Fordonet fysiskt på plats. Köparen har därför inte någon ångerrätt. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) med dess bestämmelse om ångerrätt har uppkommit i syfte att skydda konsumenter när de köper en vara på distans utanför en näringsidkares lokaler, då de vid dessa tillfällen inte haft samma möjlighet att testa och undersöka varan i jmf. med när konsumenten varit fysiskt i t.ex. en bilhall. blipp ger stolt Köparen all möjlighet att testa och undersöka fordonet via blipps Tjänster, både digitalt och fysiskt på plats, och är att jämställa med ett köp i en näringsidkares lokaler. Därför är 10 § distansavtalslagen inte tillämplig och Köparen äger inte rätt till någon ångerrätt.

7 Leverans och betalningssätt

7.1 Fordonet avlämnas direkt på platsen för affären av den Ursprungliga Säljaren.

7.2 Köparen erlägger betalning av den avtalade kontantinsatsen av Fordonet samt blipps arvode till blipp via betalningssättet Swish, alternativt via banköverföring om blipp godkänner detta.

8 blipps huvudsakliga förpliktelse

8.1 blipp lämnar ut fordonet direkt till Köparen, via den Ursprungliga Säljaren, efter att blipp har godkänt DVDN, Checklista och Kontroll, Köparen godkänt DVDN, giltigt Inköpsavtal tecknats mellan Ursprunglig Säljare och blipp, och giltigt Köpeavtal tecknats mellan Köparen och blipp samtliga registreringar i affären är utförda (ägarregistrering av Fordonet på blipp i bilregistret, ägarregistrering av Fordonet på Köparen i bilregistret samt registreringar på Köpare i form av kreditmarkering av Fordonet och uppläggning av försäkring och garanti för Fordonet) och Köparen erlagt en kontantinsats om minimum 20 % av försäljningspriset och blipps arvode till blipp.

9 Köparens huvudsakliga förpliktelser

9.1 Köparen ska erlägga betalning av den avtalade kontantinsatsen för fordonet till blipp via Swish, alternativt banköverföring om blipp godkänner detta.

9.2 Köparen ska betala blipps arvode i samband med tecknandet av Köpeavtalet och betalning av denna sker via Swish, alternativt banköverföring om blipp godkänner detta.

9.3 Till dess att full betalning erlagts är Fordonet blipps och blipp förbehåller sig rätten att återta bilen om full betalning inte erläggs enligt avtal.

9.4 Köparen garanterar att Fordonet och Fordonets utrustning vid riskens övergång har gåtts igenom undersökts grundligt och motsvarar det som den Ursprungliga säljaren och blipp uppgivit, och vad som framkommit i Köpeavtalet, Kontrollen, blipps Checklistor och DVDN. Fordonet säljs i befintligt skick. Se vidare kring detta under Avsnitt 4 om Köparens undersökningsplikt och blipps felansvar.

10 Kreditköp

10.1 Kreditvillkor framgår av tredjeparts, Finansbolags Köpekontrakt, och därtill bifogad handling och avbetalningskontrakt.

11 Garantier

11.1 Har blipp lämnat en garanti eller förmedlat en garanti av någon av blipps samarbetspartner ska en särskild garantihandling överlämnas till Köparen.

12 Tvistelösning

12.1 Svensk lag ska tillämpas på Köpeavtalet och eventuell tvist med anledning av Köpeavtalet, eller affären det beskriver, ska lösas i allmän svensk domstol.

12.2 Vid tvist mellan Köparen och blipp och parterna inte kan lösa denna på egen hand, hänvisar Blipp i första hand till Konsumentvägledningen, tillämplig motororganisation eller Allmänna Reklamationsnämnden. Det är dock upp till blipp om blipp väljer att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut eller ej.

Tillbaka

Våra partners