Inköpsvillkor för köp från privatperson

Bilaga till Blipps Inköpsavtal

1 Bakgrund och förutsättningar för giltigt Inköpsavtal

1.1 Dessa Inköpsvillkor gäller tillsammans med Inköpsavtal (benämns tillsammans ”Inköpsavtalet”) vid en fordonsaffär där Blipp AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm Orgnr 556866-0681 ©2021, tel. nummer 010-106 06 06, i egenskap av köpare i syfte att sälja vidare ett fordon till näringsidkare eller konsument, ingår avtal med säljaren i egenskap av privatperson om köp av fordonet. Utöver Inköpsavtalet är Köplag (1990:931) tillämplig som utfyllande lagstiftning.

1.2 För Inköpsavtalets giltighet krävs att den ursprungliga säljaren och köparen genomfört Blipps checklistor (“Blipps Checklistor”), Kontrollprocess (“Kontroll”) och Digitala varudeklaration (“DVDN), och får dessa godkända av Blipp. Oavsett om Inköpsavtal tecknats innan eller efter utförande av Checklistor, Kontroll och DVDN, så är Inköpsavtalets giltighet avhängigt Blipps godkännande av dessa. Blipp bestämmer ensidigt om Blipps Checklistor, Kontrollen och DVDN är uppfyllda och ska godkännas.

1.3 Inköpsavtalets giltighet är avhängigt att Blipp tecknat Köpekontrakt Finansbolag, med en senare köpare av fordonet, och det finansbolag som Blipp vid var tid gällande har samarbete med, i anslutning till att Inköpsavtalet undertecknats. Om inte Köpekontrakt Finansbolag tecknats mellan Blipp, finansbolag och senare köpare är Inköpsavtalet ogiltigt, och eventuella prestationer ska omedelbart återgå.

2 Definitioner

2.1 Blipps digitala lösning för bilaffär via Blipps hemsida Blipp.se benämns i detta avtal”Tjänsten”.

2.2 Den bil som är föremål för köpet definieras under ”Köpeobjekt” i Blipps Inköpsavtal och benämns i dessa villkor som ”Fordonet”.

2.3 Med ”Säljare” eller ”Ursprunglig Säljare” avses i dessa Inköpsvillkor den eller de privatpersoner (Säljare 1 och Säljare 2 i Inköpsavtalet) som enligt detta Inköpsavtal säljer Fordonet till Blipp, och vars fordon Blipp ämnar sälja vidare till Köparen.

2.4 Med ”Köpare” avses den eller de konsumenter som undertecknar Köpekontrakt Finansbolag för Fordonet.

2.5 Med ”Köpekontrakt Finansbolag” avses det köpekontrakt som tecknas av Blipp, Köpare och med det finansbolag som Blipp vid var tid gällande har samarbete med, som utöver fordonsaffären i sig är en del av Köparens kreditavtal med det eller de finansbolag som Blipp vid var tid gällande har samarbete med.

2.6 ”Checklista Säljare” är en punktlista som den Ursprungliga Säljaren måste genomföra och uppfylla för att kunna sälja sitt fordon till Blipp. Punktlistan består av att den Ursprungliga Säljaren uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär:

  • Har med sig det senast utfärdade registreringsbeviset del två för Fordonet med korrekt kontrollnummer. Även kallad ”den gula lappen”.
  • Har valt bankkonto till Säljarens eget bankkonto via Blipps samarbetspartner Trustly, och därmed kopplat sitt bankkonto till Tjänsten och sitt användarkonto på Blipp.
  • Har tillgång till sin e-post registrerade i Tjänsten via sin mobil, och har tillgång till sin mobil.
  • Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

2.7 ”Checklista Köpare” är en punktlista som Köparen måste genomföra och uppfylla för att köpa Fordonet av Blipp. Punktlistan består av att Köparen uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär:

  • Har höjt sin beloppsgräns för betalning via mobilen, t.ex. via Swish eller internetbank, till att minst motsvara beloppet av kontantinsatsen och Blipps eventuella arvode, som ska betalas till Blipp vid avlämnandet av Fordonet, och då betalar avtalad kontantinsats och eventuellt arvode till Blipp.
  • Har tillgång till sin e-post som registrerats i Tjänsten, via sin mobil, och har tillgång till sin mobil.
  • Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

2.8 ”Blipps Checklistor” är benämningen på Checklista Säljare och Checklista Köpare när dessa båda åsyftas tillsammans.

2.9 ”Kontroll” är en standard upprättad av Blipp där den Ursprungliga Säljaren, Köparen och Fordonet kontrolleras digitalt mot bilregister, värderingssajter, sociala medier, adressregister m.m..

2.10 ”DVDN” är en process för att identifiera dig som Ursprunglig Säljare och Köparen, kontrollera att Fordonet är på uppgiven plats och kontrollera Fordonets skick. DVDN sker ihop med Köparen och representant från Blipp. DVDN genomförs genom att representant från Blipp ringer upp den Ursprungliga Säljaren och Köparen via videolänk och spelar in videoupptagningen. I samband med DVDN upprättar Blipps representant ett protokoll avseende resultatet av DVDN. Inspelningen sparas av Blipp under felansvarsperioden, låneoch eventuell garantiperiod och används endast vid eventuell tvist mellan någon av parterna dvs. Blipp, den Ursprungliga Säljaren eller Köparen, eller tvist eller skadeanmälan hos försäkring eller finansbolag. Detta skulle t.ex. kunna vara för att hantera reklamationsärenden. Blipp har rätt att lämna ut DVDN till försäkringsbolag. Du äger ej rätt till att ta del av inspelningen. DVDN och protokoll till DVDN benämns tillsammans ”DVDN”.

2.11 ”Protokoll till DVDN” är för en Säljare de punkter som tas upp i fritextfältet på Inköpsavtalet och för en Köpare den varudeklaration som motsvarar en varudeklaration innehållande de obligatoriska moment som överenskommits mellan Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. I Protokollet till DVDN eller i Inköpsavtalet görs noteringar om något är felaktigt, trasigt, slitet eller saknas beträffande Fordonet. DVDN och Protokoll till DVDN benämns tillsammans ”DVDN” och är en del av Inköpsavtalet.

3 Solidariskt ansvar

3.1 Om Säljaren äger fordonet tillsammans, dvs. om Säljaren är flera personer, så är de solidariskt ansvariga för förpliktelserna i Inköpsavtalet. Detta innebär att Blipp vid eventuella reklamationer eller andra krav kan rikta sig gentemot vilken av Säljarna som helst.

4 Säljarens upplysningsplikt och felansvar

4.1 Vid en reklamation från Köparen till Blipp så kommer Blipp i alla lägen att först åberopa den eventuella begagnatgaranti som tecknats av Köparen. Det ska kännas tryggt att sälja sitt fordon via Blipp. Säljaren är bara ansvarig för de köprättsliga fel som finns vid tillfället för undertecknandet av detta avtal och avlämnande av Fordonet, eller annorlunda uttryckt vid riskens övergång

4.2 För att ett fel ska falla inom Säljarens felansvar ska det förutom att felet ska ha funnits vid riskens övergång, även vara ett så kallat köprättsligt fel. Fel föreligger t.ex. om fordonet i fråga om art, mängd, kvalitet, eller andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av Inköpsavtalet. I detta hänseende ska vad som framkommer i DVDN, protokollet över DVDN, Kontrollen och Blipps Checklistor och eventuella överenskommelser som träffas i DVDN tillmätas betydelse för bedömningen om felet förelåg vi mottagandet av Fordonet, samt vara en del av Inköpsavtalet.

4.3 Fordonet säljs i befintligt skick men Säljaren tillskrivs en upplysningsplikt. Säljaren är således skyldig att upplysa Blipp inte bara om relevant teknisk information, utan även upplysa Blipp om ev. skador eller brister i fordonet som Säljaren känner till eller borde känna till. Detta kan t.ex. vara, men är inte begränsat till, att Säljaren känner till en skada på fordonet som ej reparerats. Om fel eller annan information uppdagas efter riskens övergång, där felet eller informationen varit sådant att Säljaren har känt till detta fel eller informationen, eller borde ha känt till detta, ska en sådan brist i upplysningsplikten leda till en rätt för Blipp att reklamera felet. Är felet väsentligt kan det leda till en rätt att häva köpet. Undanhållande eller uppgiven falsk information som klassas som bedrägeri enligt brottsbalken polisanmälas utan undantag.

4.4 Fordonet säljs i befintligt skick och Blipp undersöker fordonet grundligt tillsammans med Köparen och den Ursprungliga säljaren. Blipp kan inte åberopa fel som Blipp haft fog att förutsätta redan fanns vid tidpunkten för tecknandet av detta Inköpsavtal och vid avlämnandet av Fordonet. Av denna anledning lägger Blipp stor vikt vid att DVDN genomförs tillsammans med samtliga parter, dvs. den Ursprungliga Säljaren, Blipp och Köparen tillsammans, så att affären blir så trygg som möjligt. Blipp är tillsammans med Köparen även skyldiga att som en del i sin undersökningsplikt undersöka att avtalade tillbehör finns i bilen, så som t.ex. servicebok, extradäck, dragkrok, låsbult, insynsskydd etc.. DVDN blir ett underlag för vad Blipp och Köparen kände till vid avlämnandet och med fog kunnat förutsätta. Av denna anledning ska Blipp och Köparen bekräfta att DVDN genomförts, protokoll upprättats, och godkänna vad som har framkommit av DVDN och dess protokoll innan Köpekontrakt Finansbolag tecknas. Sammanfattningsvis innebär detta att fel som framkommer vid DVDN och Blipp och Köparens övriga undersökning inte kan reklameras som fel och omfattas inte av Säljarens felansvar.

5 Reklamation

5.1 Om fel ska reklameras mot Säljaren, ska Blipp reklamera felet hos Säljaren så snart som möjligt. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att Blipp märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader efter det att Blipp har fått kännedom om felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Blipp har rätt att reklamera fel i fordonet inom två år från Inköpsavtalets undertecknande.

6 Leverans

6.1 Avlämnande av Fordonet sker direkt på platsen för affären i samband med att Inköpsavtal och Köpekontrakt Finansbolag signeras. Avlämnandet sker till Köparen.

7 Blipps förpliktelser, betalningssätt och lösen av lån

7.1 Blipp löser eventuella befintliga billån som belastar fordonet och betalar ut resterande del av köpeskillingen direkt till Säljarens angivna bankkonto som Säljaren enligt Checklista Säljare kopplat till tjänsten via Blipps samarbetspartner Trustly efter att Blipp har godkänt DVDN, Checklistor och Kontroll, giltigt Inköpsavtal tecknats mellan Säljaren och Blipp, och giltigt Köpekontrakt Finansbolag tecknats mellan Blipp, Köparen och finansbolaget, samt att samtliga registreringar i affären är utförda (ägarregistrering av Fordonet på Blipp i bilregistret, ägarregistrering av Fordonet på Köparen i bilregistret samt registreringar på Köpare i form av kreditmarkering av Fordonet och uppläggning av eventuell försäkring och eventuell garanti för Fordonet).

7.2 Resterande del av köpeskillingen betalas utan undantag endast ut till Säljarens eget konto som via Blipps samarbetspartner Trustly har kopplats till Säljarens användarkonto i Tjänsten.

8 Säljarens huvudsakliga förpliktelser

8.1 Säljaren garanterar att Fordonet är Säljarens egendom att Säljaren är registrerad ägare av Fordonet i bilregistret, fritt från belastningar och att det inte är föremål för någon tvångs-säkerhetsåtgärd.

8.2 Säljaren garanterar att Fordonet och Fordonets utrustning vid riskens övergång motsvarar det som Säljaren uppgivit. Detta kan t.ex. vara information om bilens utrustningspaket. I detta garanterar Säljaren att denna inte har undanhållit information för Blipp om vad som för Säljaren vid försäljningstillfället är kända fel.

8.3 Säljaren, eller signerande representant för Säljaren, garanterar att, om tillämpligt, undertecknande av Inköpsavtalet sker av behörig firmatecknare och åtar sig att hålla Blipp skadelös om så inte skulle vara fallet.

8.4 Säljaren garanterar att samtliga avgifter och skatter så som trängselskatt, fordonskatt, tullavgifter och böter som uppkommit före avtalets undertecknande betalats innan respektive förfallodatum.

8.5 Säljaren garanterar att angivit och till Tjänsten kopplat kontonummer är korrekt och Blipp är inte på något sätt ansvariga för om Säljaren ej får tillgång till köpeskillingen p.g.a. felaktigt angivet kontonummer.

8.6 Säljaren garanterar att bilen under provkörning av Köparen har en gällande trafikförsäkring. Säljaren åtar sig att hålla Blipp och Köpare skadelösa vid eventuella skador under provkörningen, både sak och personskador. Däremot åtar sig Blipp, om försäkringsbolag åtar sig en skada, att stå för självrisken på Säljarens Trafikförsäkring om inte skadan uppkommit genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

8.7 Utöver det som stadgas i detta Inköpsavtal så ska köplagen tillämpas som utfyllande lagstiftning vilket innebär, men är inte begränsat till, att Säljaren lyder under felansvaret i köplagen och fel kan reklameras enligt köplagens felbestämmelser.

9 Blipps rätt till att begära ut servicehistorik

9.1 Genom undertecknandet av detta Inköpsavtal ger Säljaren Blipp rätt att begära ut servicehistorik på Fordonet från verkstäder för service/reparationer som skett under den tid som Säljaren varit ägare till fordonet

10 Tvistelösning

10.1 Svensk lag ska tillämpas på Inköpsavtalet och eventuell tvist med anledning av Inköpsavtalet, eller affären det beskriver, ska lösas i allmän svensk domstol.