Köpevillkor för näringsidkare

Bilaga till Blipps Köpeavtal vid försäljning till näringsidkare

1 Bakgrund och förutsättningar för giltigt Köpeavtal

1.1 Dessa köpevillkor gäller tillsammans med Blipps Köpeavtal (benämns nedan tillsammans ”Köpeavtalet”) vid en fordonsaffär där Blipp AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm Orgnr 556866-0681 ©2021, tel. nummer 010-106 06 06, i egenskap av säljare, ingår avtal med en näringsidkare och därmed säljer vidare ett fordon som Blipp köpt in av den ursprungliga säljaren.

1.2 För Köpeavtalets giltighet krävs att den ursprungliga säljaren och köparen genomför Blipps Checklistor (“Blipps checklistor”), Kontrollprocess (“Kontroll”) och Digitala varudeklaration (“DVDN), och får dessa godkända av Blipp. Oavsett om Köpeavtal tecknats efter utförande av Checklista, Kontroll och DVDN, så är Köpeavtalets giltighet avhängigt Blipps godkännande av dessa. Blipp bestämmer ensidigt om Checklistan, Kontrollen och DVDN är uppfyllda och ska godkännas.

1.3 Köpeavtalets giltighet är avhängigt att Blipp tecknat Inköpsavtal med ursprunglig säljare av fordonet och att Köparen vid tillämpliga fall där köpet ska finansieras via Finansbolag tecknat Köpekontrakt Finansbolag i anslutning till att Köpeavtalet undertecknats. Om inte Inköpsavtal tecknats mellan Blipp och ursprunglig säljare, eller vid tillämpliga fall om Köpekontrakt inte tecknats mellan Finansbolag och Köparen, är Köpeavtalet ogiltigt, och eventuella prestationer ska omedelbart återgå.

2 Definitioner

2.1 Med ”Näringsidkare” menas i dessa villkor en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamhet, dvs som inte är en konsument. Om köparen är en konsument gäller istället ”Blipps Köpevillkor för konsumenter”.

2.2 Blipps digitala lösning för bilaffär via Blipps hemsida Blipp.se benämns i detta avtal ”Tjänsten”

2.3 Den bil som är föremål för köpet definieras under ”Köpeobjekt” i Blipps Köpeavtal och benämns i dessa villkor som ”Fordonet”

Med ”Ursprunglig Säljare” avses i dessa Köpevillkor för Näringsidkare den eller de privatpersoner eller juridiska personer (Säljare 1 och Säljare 2 i Inköpsavtalet) som sålt Fordonet till Blipp och som Blipp nu säljer till köparen.

2.5 Med ”Köpare” avses den Näringsidkare som undertecknar Köpeavtalet för Fordonet

”Checklista Säljare” är en punktlista som den Ursprungliga Säljaren måste genomföra och uppfylla för att kunna sälja sitt fordon till Blipp. Punktlistan består av att den Ursprungliga Säljaren uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär:

  • Detta gäller om bilen inte är belastad med någon kredit eller är på avbetalning. Har med sig det senast utfärdade registreringsbeviset del två för Fordonet med korrekt kontrollnummer. Även kallad ”den gula lappen”.
  • Detta gäller om fordonet är leasat. Om vi ej kan få fram din restskuld på din bil som du säljer så måste du som säljare ta fram underlag för leasingen så vi kan betala detta vid köp.
  • Har uppgifter om bankkonto till Säljarens bankkonto.
  • Har tillgång till sin e-post via sin mobil, och har tillgång till sin mobil.
  • Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

2.7 ”Checklista Köpare” är en punktlista som Köparen måste genomföra och uppfylla för att köpa Fordonet av Blipp. Punktlistan består av att Köparen uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär:

  • Har höjt sin beloppsgräns för betalning via mobilen, t.ex. via Swish eller internetbank, till att minst motsvara beloppet av kontantinsatsen och Blipps eventuella arvode, som ska betalas till Blipp vid avlämnandet av Fordonet, och då betalar avtalad kontantinsats och eventuellt arvode till Blipp
  • Har tillgång till sin e-post via sin mobil, och har tillgång till sin mobil.
  • Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

2.8 ”Blipps Checklistor” är benämningen på Checklista Säljare och Checklista Köpare när dessa båda åsyfta tillsammans

2.9 ”Kontroll” är en standard upprättad av Blipp där den Ursprungliga Säljaren, Köparen och Fordonet kontrolleras digitalt mot bilregister, värderingssajter, sociala medier, adressregister m.m..

2.10 ”DVDN” är en förkortning för Digital Varudeklaration och är process för att identifiera den Ursprungliga Säljaren och dig/er som Köpare, kontrollera att Fordonet är på uppgiven plats och kontrollera Fordonets skick. DVDN sker ihop med den Ursprungliga Säljaren och representant från Blipp. DVDN genomförs genom att representant från Blipp ringer upp den Ursprungliga Säljaren och Köparen via videolänk i Tjänsten och spelar in videoupptagningen. I samband med DVDN upprättar Blipps representant ett protokoll avseende resultatet av DVDN. Inspelningen sparas av Blipp under felansvarsperioden, och eventuell låne- och garantiperiod och används endast vid eventuell tvist mellan någon av parterna dvs Blipp, den Ursprungliga Säljaren eller Köparen, eller tvist eller skadeanmälan hos försäkring eller finansbolag. Detta skulle t.ex. kunna vara för att hantera reklamationsärenden. Blipp har rätt att lämna ut DVDN till försäkringsbolag. Du äger ej rätt till att ta del av inspelningen. DVDN och Protokoll till DVDN benämns tillsammans ”DVDN”.

2.11 ”Protokoll till DVDN” är för en Säljare de punkter som tas upp i fritextfältet på Inköpsavtalet och för en Köpare den varudeklaration som motsvarar en varudeklaration innehållande de obligatoriska moment som överenskommits mellan Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. I Protokollet till DVDN eller i Inköpsavtalet görs noteringar om något är felaktigt, trasigt, slitet eller saknas beträffande Fordonet. DVDN och Protokoll till DVDN benämns tillsammans ”DVDN” och är en del av Inköpsavtalet.

3 Solidariskt ansvar

3.1 Om Köparen är flera juridiska personer, så är de solidariskt ansvariga för förpliktelserna i Köpeavtalet. Detta innebär att Blipp vid eventuellt krav om t.ex. återtagande eller betalningskrav kan rikta sitt anspråk helt och fullt mot vilken av köparna som helst. Se även under Avsnitt 8.1 där en fysisk person och en juridisk person kan bli solidariskt ansvarig för förpliktelser i Köpeavtalet när undertecknande peson inte varit behörig att ingå Köpeavtalet.

4 Köparens undersökningsplikt och Blipps felansvar och skadeståndsansvar

4.1 Fordonet säljs i befintligt skick och Blipp ansvarar inte för fel som inte ersätts av eventuellt tillvald garanti, som Köparen kan ha tecknat med Blipps samarbetspartner. För eventuella garantivillkor hänvisas till de fullständiga garantivillkoren som presenterats av sådan samarbetspartner.

4.2 Fordonet säljs i befintligt skick och Köparen uppmanas att undersöka Fordonet grundligt och har därmed en undersökningsplikt. Köparen kan inte åberopa fel som Köparen haft fog att förutsätta redan fanns vid tidpunkten för tecknandet av detta Köpeavtal och vid avlämnandet av Fordonet. Av denna anledning lägger Blipp stor vikt vid att DVDN genomförs tillsammans med samtliga parter, dvs. den Ursprungliga Säljaren, Blipp och Köparen tillsammans, så att affären blir så trygg som möjligt. Köparen är skyldig att undersöka fordonet i ett tillfredställande ljus så att eventuella skador och repor syns. Köparen är även skyldig att som en del i sin undersökningsplikt undersöka så avtalade tillbehör finns i bilen, så som t.ex. servicebok, extradäck, dragkrok, låsbult, insynsskydd etc.. DVDN blir ett underlag för vad Köparen kände till vid mottagandet och med fog kunnat förutsätta. Av denna anledning ska Köparen bekräfta att DVDN genomförts, protokoll upprättats, och godkänna vad som har framkommit av DVDN och dess protokoll innan Köpeavtal tecknas. Sammanfattningsvis innebär detta att fel som framkommer vid DVDN och Köparens övriga undersökning inte kan reklameras som fel och omfattas därför inte av Blipps felansvar.

4.3 Blipp ansvarar inte för skadeståndsanspråk, varken direkt eller indirekt skada, som riktas mot Blipp med anledning av försäljning av Fordonet. Blipp kan således inte ställas ansvarig för t.ex. utlägg p.g.a. fel eller förlust i näringsverksamhet

5 Reklamation och åberopande av eventuell garanti

5.1 Vid fel på bilen bör köparen reklamera felet hos säljföretaget så snart som möjligt så att Blipp kan hänvisa till behörig verkstad och åberopa eventuellt tillvald garanti åt dig som Köpare. Som anförts ovan ansvarar inte Blipp för fel som inte ersätts enligt de fullständiga garantivillkoren till den garanti som Köparen erhållit. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att Köparen har märkt eller borde ha märkt felet. Köparen får inte reklamera/åberopa eventuell tillvald garanti senare än 1 år efter avlämnandet eller om bilen körts mer än 15 000 mil

5.2 Reklamation ska göras till reklamation@blipp.se eller till adressen nedan:
Blipp AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm, Orgnr 556866-0681 ©2021

6 Leverans och betalningssätt

6.1 Fordonet avlämnas direkt på platsen för affären av den Ursprungliga Säljaren.

6.2 Om Köpet görs utan finansiering, erlägger Köparen betalning av den avtalade Köpeskillingen för Fordonet samt Blipps eventuella arvode till Blipp via betalningssättet Swish alternativt via banköverföring om Blipp godkänner detta.

6.3 Om Köpet görs med finansieringslösning, erlägger Köparen betalning av den avtalade kontantinsatsen för Fordonet samt Blipps eventuella arvode till Blipp via betalningssättet Swish, alternativt via banköverföring om Blipp godkänner detta.

7 Blipps huvudsakliga förpliktelse

7.1 Blipp lämnar ut fordonet direkt till Köparen, via den Ursprungliga Säljaren, efter att Blipp har godkänt DVDN, Checklista och Kontroll, Köparen godkänt DVDN, giltigt Inköpsavtal tecknats mellan Ursprunglig Säljare och Blipp, och giltigt Köpeavtal tecknats mellan Köparen och Blipp samtliga registreringar i affären är utförda (ägarregistrering av Fordonet på Blipp i bilregistret, ägarregistrering av Fordonet på Köparen i bilregistret samt tillämplig fall registreringar på Köpare i form av kreditmarkering av Fordonet och uppläggning av försäkring och eventuell garanti för Fordonet) och om tillämpligt vid avbetalning Köparen erlagt en kontantinsats om minimum 20 % av försäljningspriset och Blipps eventuella arvode till Blipp, alternativt hela köpeskillingen och Blipps eventuella arvode till Blipp vid kontantköp, och den första förhöjda leasingavgiften samt Blipps eventuella arvode vid leasing. Om Fordonet var leasat till den Ursprungliga Säljaren som leasingtagare, lämnar Blipp ut bilen i ett tidigare skede till Köparen än vad ovan beskrivits, då ägarbytesregistrering till Köparen dröjer ca 3–5 arbetsdagar

8 Köparens huvudsakliga förpliktelser

8.1 Undertecknande köpare till detta Köpeavtal garanterar att denna är behörig firmatecknare eller på annat sätt via t.ex. fullmakt haft behörighet att underteckna detta Köpeavtal. Skulle det visa sig att undertecknande köpare inte har haft behörighet att ingå Köpeavtalet har Blipp rätt att rikta anspråk både mot den undertecknande köparen personligen, men även mot näringsidkare ifråga, om övriga kontraktsrättsliga principer eller regler gjort att Näringsidkaren ändå ska anses bunden av avtalet. Näringsidkaren och den fysiska personen är då solidariskt ansvariga för förpliktelserna i Köpeavtalet. Detta innebär att Blipp vid en sådan situation kan rikta eventuellt krav om t.ex. återtagande eller betalningskrav kan helt och fullt mot endera av den fysiska personen och näringsidkaren.

8.2 Om Köpet görs med finansiering, ska Köparen vid avbetalning erlägga betalning av den avtalade kontantinsatsen för fordonet och vid leasing den förhöjda leasingavgiften för leasingen, till Blipp via Swish, alternativt banköverföring om Blipp godkänner detta. Köparen ska betala Blipps eventuella arvode i samband med tecknandet av Köpeavtalet och betalning av denna sker via Swish, alternativt banköverföring om Blipp godkänner detta.

8.3 Om Köpet gäller ett Fordon som den Ursprungliga säljaren var leasingtagare för, dröjer registrering av ägarbyte till Köparen ca 2-5 bankdagar. Under denna tid gäller vid dessa tillämpliga fall den Ursprungliga säljares försäkring, och Köparen Åtar sig härmed att vid olycka att ersätta den Ursprunglig säljare för eventuell erlagd självrisk

8.4 Om Köpet görs utan finansiering, ska Köparen erlägga betalning av den avtalade Köpeskillingen för Fordonet samt Blipps eventuella arvode till Blipp via betalningssättet Swish alternativt via banköverföring om Blipp godkänner detta.

8.5 Till dess att full betalning erlagts är Fordonet Blipps och Blipp förbehåller sig rätten att återta bilen om full betalning inte erläggs enligt avtal.

8.6 Köparen garanterar att Fordonet och Fordonets utrustning vid riskens övergång har gåtts igenom undersökts grundligt och motsvarar det som den Ursprungliga säljaren och Blipp uppgivit, och vad som framkommit i Köpeavtalet, Kontrollen, Blipps Checklistor och DVDN. Fordonet säljs i befintligt skick. Se vidare kring detta under Avsnitt 4 om Köparens undersökningsplikt och Blipps felansvar.

9 Kreditvillkor

9.1 Då tillämpligt framgår kreditvillkor av tredjeparts kreditvillkor, Finansbolags Köpekontrakt, och därtill bifogad handling och avbetalningskontrakt

10 Garantier

10.1 Har Blipp förmedlat en garanti och Köparen valt till en sådan hos någon av Blipps samarbetspartner ska en särskild garantihandling överlämnas till Köparen.

11 Tvistelösning

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Köpeavtalet och eventuell tvist med anledning av Köpeavtalet, eller affären det beskriver, ska lösas i allmän svensk domstol. Blipps ansvar är begränsat till vad som angivits i detta Köpeavtal